Tampereen yliopisto työnantajana

Tampereen yliopisto työnantajana

Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa.

Tampere3

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisenä yliopistona toimivan TTY-säätiön toiminta, henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät 1.1.2019 lukien Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön. Lue lisää: www.tampere3.fi

Palkkaus ja henkilökuntaedut

Palkkaus

Tampereen yliopiston henkilöstön työsuhteen ehdot ja palkkaus perustuvat yliopistojen yleiseen työehtosopimukseen. Tehtävän palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Kunkin hakuilmoituksen yhteydessä kerrotaan, kuuluko tehtävä opetuksen ja tutkimuksen vai muun henkilökunnan järjestelmän piiriin, ja mille vaativuustasolle tehtävä alustavasti asettuu.

Mahdollisuus kehittyä työssä

Tampereen yliopisto tarjoaa henkilöstölleen useita erilaisia koulutus- ja kehittämispalveluja. Myös henkilöstön työtehtäviin liittyvää omaehtoista opiskelua tuetaan.
Henkilöstökoulutukseen osallistuminen on yliopiston henkilöstölle pääsääntöisesti maksutonta.

Työterveyspalvelut
Tampereen yliopiston tarjoaa työntekijöilleen hyvät yksityisen palveluntarjoajan työterveyspalvelut, jotka kattavat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja tutkimukset sekä työterveyslääkärin lähetteellä erikoislääkärin konsultaatiokäynnit.
Edullinen henkilökuntaruokailu

Yliopiston työntekijöillä on mahdollisuus käyttää kampuksilla toimivien opiskelijaravintoloiden palveluja henkilökuntahintaan.

Tukea liikuntaan ja kulttuuriharrastuksiin
Tuemme Tampereen yliopiston henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Henkilöstöllä on lisäksi oikeus käyttää Unipoli Sport -korkeakoululiikunnan palveluita edulliseen henkilökuntahintaan.

Harjoittelumahdollisuudet

Yliopistolla voi harjoitella monenlaisissa tehtävissä. Harjoittelupaikkoja on tarjolla laajasti eri alojen opiskelijoille ja harjoittelupaikat sijoittuvat monipuolisesti aina tutkimusryhmistä hallinnon tehtäviin. Harjoittelu yliopistolla on hyvä mahdollisuus kartuttaa työelämävalmiuksia ja tutustua erilaisiin hallinnon ja tutkimuksen työtehtäviin käytännössä. Pääosa harjoittelujaksoista sijoittuu kesäaikaan, mutta harjoittelupaikkoja on tarjolla ympäri vuoden.

Tampereen yliopistossa kulloinkin avoinna olevat harjoittelupaikat löydät avoimet työpaikat -sivulta. Korkeakouluharjoittelun edellytyksenä on pääsääntöisesti myönnetty harjoittelutuki. Tutustuthan oman yliopistosi harjoittelukäytänteisiin.

Tampereen yliopiston opiskelijoille lisätietoa harjoittelukäytänteistä löytyy osoitteesta http://www.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/harjoittelu.

Hyvä tehdä tutkimusta! (HRS4R)

HR Excellence in Resrach logo
The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Euroopan komissio on maaliskuussa 2015 myöntänyt Tampereen yliopistolle oikeuden käyttää HR Excellence in Research –tunnusta.

Tämä tunnus osoittaa, että yliopistolla on innostava ja hyvä työympäristö. Yliopisto on myös sitoutunut oikeudenmukaiseen ja läpinäkyvään rekrytointiin sekä tutkijoiden aseman ja työuran kehittämiseen.

HR Excellence in Research –tunnuksen saamista on edeltänyt osallistuminen Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) –prosessiin, joka on Euroopan komission Euraxess Rights aloite.

HRS4R-prosessi Tampereen yliopistossa
Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja (The European Charter for Researchers) ja Säännöstö tutkijoiden työhönotosta (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) tarjoavat suosituksia ja hyviä toimintamalleja tutkijoiden rekrytointiin ja palkkaamiseen.

Human Resources Strategy for Researchers (myöhemmin HRS4R) on Euroopan komission tarjoama väline, jonka avulla Tampereen yliopisto omaksui tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan ja säännöstön tutkijoiden työhönotosta suositukset osaksi tutkijoiden työsuhteen, uran ja työympäristön kehittämistä. Tampereen yliopisto on sitoutunut syyskuussa 2012 noudattamaan peruskirjan ja säännöstön periaatteita ja se hyväksyttiin 4. kohortin jäseneksi syksyllä 2012.

HRS4R-prosessi koostuu viidestä vaiheesta:

1) Sisäisen analyysin laatiminen
. Sisäisen analyysin osa-alueina ovat eettiset ja ammatilliset näkökulmat, rekrytointi, työolot ja sosiaaliturva, ammatillisen osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on verrata Tampereen yliopiston nykyisiä toimintatapoja ja käytäntöjä Eurooppalaisen tutkijoiden peruskirjan ja Tutkijoiden työhönoton säännöstön periaatteisiin. Analyysivaiheessa järjestetään työpajoja, joihin tutkimus- ja opetushenkilöstön toivotaan osallistuvan ja antavan oman panoksensa kehittämistoimenpiteiden tunnistamisessa.

2) Toimintasuunnitelman laatiminen. Ohjelma sisältää konkreettisen suunnitelman havaittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Suunnitelma lähetetään Euroopan komission arvioitavaksi.

3) Euroopan komission arviointi toimintasuunnitelmasta. Kun komissio hyväksyy suunnitelman, Tampereen yliopistolla on oikeus käyttää HR Excellence in Research –laatuleimaa. Laatuleima kertoo, että Tampereen yliopisto osoittaa avoimesti sitoutuvansa toimimaan vastuullisesti ja asianmukaisesti ja tarjoamaan oikeudenmukaiset puitteet tutkimus- ja opetushenkilöstölle. Tampereen yliopisto sai laatuleiman 20.3.2015.

4) Tampereen yliopiston oma arviointi toimintasuunnitelman toteutuksesta. Ensimmäinen arviointi tehtiin keväällä 2017, kaksi vuotta toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Itsearviointiraportti lähetettiin Euroopan Komissiolle 21.6.2017. Sisäinen arviointi toistetaan tämän jälkeen joka 3. vuosi.

5) Ulkopuolinen arviointi Tampereen yliopiston HR-toiminnasta suoritetaan joka 3. vuosi. Ensimmäinen ulkopuolinen arviointi tehdään vuonna 2020.

Tampereen yliopisto on edennyt HRS4R -prosessin kolmanteen vaiheeseen ja saanut oikeuden käyttää HR Excellence in Research –tunnusta. Kehitystyö jatkuu Tampereen yliopiston Hyvä tehdä tutkimusta! -toimintasuunnitelman mukaisesti.

HRS4R-työskentelyä ohjaa yliopiston laatuohjausryhmä, jossa on edustettuna tutkimus- ja opetushenkilöstö ja jonka puheenjohtajana toimii rehtori. Laatuohjausryhmä tarkastelee Tampereen yliopiston laadunhallinnan kokonaisuutta ja toimii rehtorin tukena laatujärjestelmän kehittämisessä. Alusta alkaen HRS4R-työ on haluttu osaksi yliopiston laatutyötä ja toiminnan kehittämistä.
Lisätietoja:
Human Resources Strategy - Action Plan 2017-2020
HRS4R Internal Review 2017
OTM-R Checklist 2017
Human Resources Strategy - Action Plan 2014-2016
European Commission: Human Resources Excellence in Research
 

Science4Refugees

Science4Refugees logoTampereen yliopisto on mukana Euroopan komission Science4Refugees –aloitteessa. Aloitteen päämäärä on auttaa tieteentekijöinä ja tutkijoina työskennelleitä pakolaisia löytämään oman alansa työpaikkoja ja hyödyntää heidän osaamistaan ja kokemustaan Euroopan korkeakouluissa ja tutkimuskeskuksissa.

Tampereen yliopiston Euraxess palvelupiste neuvoo kaikkia Tampereella ja Suomessa työskentelystä kiinnostuneita tieteentekijöitä maahantuloon ja asettautumiseen liittyvissä asioissa. Science4Refugees-logoa käyttämällä Tampereen yliopisto rohkaisee pakolaistaustaisia päteviä hakijoita hakemaan avoimia työpaikkoja.

Tampereen yliopisto tarjoaa pakolaisille ja turvapaikanhakijoille avoimen Suomen yhteiskuntaa ja kulttuuria käsittelevän Studia Generalian englanniksi sekä tulkattuna arabian kielelle, opiskelumahdollisuuksia avoimessa yliopistossa, mahdollisuuden hakeutua englanninkielisiin maisteri- ja tohtoriohjelmiin sekä täydennyskoulutusta ammatillisen pätevöitymisen tueksi.
 
Lisätietoja:

Euroopan komissio: Science4Refugees

Euraxess

Kysy lisää kansainvälisistä henkilöstöpalveluista: international.hr(at)uta.fi

 

Tutustu tutkijoihimme

KalliokoskiTampereen yliopiston tutkijatohtori Suvi Kalliokoski valittiin vuoden 2017 keliatutkijaksi.

"Tutkimuksissamme selvitetään parhaillaan sitä, olisiko mahdollista, että osa ihokeliakiaa sairastavista potilaista voisi siedättyä gluteenille. Tutkimukseen osallistuvat ihokeliakiapotilaat käyttävät gluteenia päivittäin maksimissaan vuoden ajan tai kunnes saavat oireita, ja heidän vointiaan seurataan tarkasti säännöllisin väliajoin."

StenvallProfessori Jari Stenvallin mukaan palveluvallankumouksessa älykkyys on rakenteita tärkeämpää. "Digitaalisuuden edistämiseksi ei tarvita maakuntamallia. Palveluvallankumous voidaan toteuttaa muullakin tavoin.  Jos katsomme eteenpäin vain historiatiedon varassa, niin me emme pärjää. Niin nopeasti maailma muuttuu. Tarvitaan tapa, jolla ihmisten kyvykkyyksiä pystytään hyödyntämään paremmin ja saamaan ne esiin."

KantolaSukupuolen tutkimuksen professori Johanna Kantola sanoo olevansa optimisti. ”Uskon, että kun tasa-arvosta vain puhuu ja jaksaa käydä dialogia, se lopulta lisää ymmärrystä ja voi muuttaa toimintatapoja. Jos tasa-arvo ja sen puutteet nähdään henkilökohtaisina, ikään kuin päänsisäisinä ominaisuuksina, niitä ei nähdä yhteiskunnan rakenteellisena ongelmana. Politiikasta ja sen sisällöstä täytyy pystyä keskustelemaan ilman, että siitä loukkaannutaan.”

Lisää tutkimusuutisia