Palautejärjestelmä

Palautejärjestelmä

Tampereen yliopisto kerää järjestelmällisesti palautetta toimintansa kehittämiseksi ja laadun arvioimiseksi. Palautteen avulla opiskelijat, alumnit ja henkilöstö voivat osallistua ja vaikuttaa yliopiston toimintaan. Palautejärjestelmien kehittämisestä vastaa yliopistopalvelut. Nimetyt vastuuhenkilöt huolehtivat palautteen keräämisen toteuttamisesta, sen analysoinnista, tiedon dokumentoinnista käyttöä varten ja tulosten viestimisestä. Yliopisto hyödyntää palautetietoa kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Palautetieto on pohja-aineistoa myös sisäisissä ja ulkoisissa arvioinneissa. Yliopisto hyödyntää palautetietoa toiminnan ja talouden suunnittelussa. Palautteen lisäksi tietoa toiminnan kehittämiseksi saadaan tietojärjestelmistä ja rekistereistä.

Palautteen kerääminen

Opiskelijapalaute

Yliopisto arvioi toimintansa laatua järjestelmällisesti opiskelijapalautteen avulla. Opiskelijapalauttetta kerätään yliopistotasolla säännönmukaisesti 1) tutkinto-opiskelijoilta 2) kansainvälisiltä vaihto-opiskelijoilta, 3) kansainvälisiltä tutkinto-opiskelijoilta 4) tohtoriopiskelijoilta sekä 5) opiskelijatuutoreilta.

Ks. tarkemmin opiskelijapalautteen tuloksista (intra)

Kandipalaute

Tampereen yliopisto on mukana yliopistojen valtakunnallisessa kandipalautekyselyssä, jossa selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kysely perustuu oppimista, opiskelua ja opetusta koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, ja sen pohjalta kehitettyyn Helsingin yliopiston HowULearn-kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään yliopistojen koulutuksen kehittämisessä sekä valtakunnallisesti yliopistojen ohjauksessa. Kyselyn täyttävät kaikki alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat tai vastaavat opinnot suorittaneet yliopisto-opiskelijat.

Vuoden 2017 tulokset raportoidaan valtakunnallisesti Vipunen.fi-palvelussa,

Alumnipalaute

Työelämäpalvelut seuraa valmistuneiden kandidaattien, maistereiden ja tohtoreiden työllistymistä sijoittumis- ja uraseurannoilla. Seurantojen tulokset raportoidaan, julkaistaan verkossa, niistä laaditaan vuosivertailuja sekä tutkinto-ohjelmakohtaisia koosteita kehittämistyön pohjaksi.

Palaute työstä ja henkilöstön palaute

Johtajat, esimiehet ja muut työyhteisön jäsenet tunnistavat yksilön tai ryhmän tekemisen ja antavat myönteistä palautetta onnistumisista. Säännöllisissä kehityskeskusteluissa esimies antaa palautetta tehdystä työstä.

Yliopisto arvioi henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa vuosittaisella työhyvinvointikyselyllä. Kyselyn tuloksia käydään läpi yliopistofoorumissa ja yksikkökohtaiset tulokset koostetaan tieteenalayksiköille jatkotoimenpiteitä varten.

Kumppaneiden ja sidosryhmien palaute

Sidosryhmien rooli palautteen antajana korostuu tutkimuksessa. Eri toimija- ja rahoittajatahot kommentoivat tutkimushanketta aina rahoituksen hakuvaiheesta tutkimuksen toteutukseen ja saavutettuihin tuloksiin asti.

Kansallinen ja kansainvälinen asiantuntija- ja tutkijayhteisö muodostaa verrokki- ja kumppanuusverkoston. Yksittäiset asiantuntijat toimivat arvioijina ja palautteen antajina opinnäytetöissä, rekrytoinneissa, tieteellisessä pätevöitymisessä ja tutkimusartikkeleiden referee-menettelyssä. Saadun palautteen avulla yliopisto kehittää perustehtäviensä laatua.

Koulutus- ja kehittämispalvelujen laadun parantamiseksi asiakkailta kerätään palautetta mm. koulutusten sisällöistä ja toteutustavoista. Palautetietoa hyödynnetään uusien koulutusten ideoinnissa ja suunnittelussa.

Suuren yleisön palaute

Yliopiston verkkosivuilla on palautelomake, jolla voi kysyä ja antaa palautetta yliopiston verkkosivustoon liittyvistä asioista. Viestintäpalvelut välittää tiedon asianosaisille jatkotoimenpiteitä varten.

Yliopistopalvelujen neuvottelukunta käsittelee kokouksissaan yliopistopalveluille ja yksiköille tullutta palautetta ja tiedottaa asioiden käsittelystä intrassa.