Opetussuunnitelmatyö

Opetussuunnitelmatyö

Järjestelmällinen opetussuunnitelmatyö on tärkein opetuksen, oppimisen ja osaamisen laatua varmistava ja kehittävä toimintatapa. Opetussuunnitelmassa kuvataan tutkinto-ohjelmassa annettava opetus, ohjaus ja arviointiperusteet. Lisäksi siinä määritellään tutkinto-ohjelmien, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet. Osaamistavoitteet määritetään tieteenalojen, työelämän ja yliopiston strategian lähtökohdista hyödyntäen oppimisesta ja opetuksesta kerättyä palautetta.

Opetussuunnitelmien sisällöllinen valmistelu tehdään tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmatyöryhmissä. Suunnittelun lähtökohtana on tiedekuntien vastuulla oleva koulutuksen kokonaisuus: suomenkielinen ja englanninkielinen opetustarjonta, avoimena yliopisto-opetuksena tarjottava koulutus sekä kansainvälisyys. Opetussuunnitelmatyöryhmiin kuuluu opiskelijajäseniä, ja opiskelijat ovat edustettuina sekä tiedekuntaneuvostoissa että erillisyksiköiden neuvottelukunnissa, ja osallistuvat siten myös hallinnolliseen päätöksentekoon.

Opetussuunnitelmien yleiset perusteet johdetaan yliopistolaista, tutkintoasetuksesta ja muusta lainsäädännöstä, yliopiston strategiasta sekä yliopiston tutkintosäännöstä (ks. Opiskeluun liittyvät säännöt). Tutkinnon kokonaisuuksia suunniteltaessa otetaan huomioon erityisesti osaamisperustaisuus, laaja-alaisuus sekä mahdollisuus valinnaisiin opintoihin.

Opetussuunnitelmat uudistetaan pääsääntöisesti kolmen vuoden välein ja julkaistaan opinto-oppaissa kevättalvella hyvissä ajoin ennen uuden opetussuunnitelmakauden alkua, jotta tieto tulevista opetussuunnitelmista on opiskelijoiden saatavilla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä on keskeinen asia myös opiskelijaliikkuvuuden toteuttamisessa, koska sekä kansainväliset vaihto-opiskelijat että kotimaiset vierailevat opiskelijat hakeutuvat opintoihin opetussuunnitelmien tietojen perusteella.

Yliopistolaisille suunnatut Opetussuunnitelmatyö-sivut ovat intrassa.