Vertaisarvioinnit

Vertaisarvioinnit

Vertaisarvioinnit ovat luonteeltaan kehittävää arviointia, jossa vastuu kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta on arvioitavalla kohteella. Vuoden 2018 aikana järjestetään koulutuksen palautejärjestelmän vertaisarviointi tiedekuntatasolla.

Edellinen vertaisarviointi toteutettiin lukuvuonna 2015-2016  teemalla "Ohjausmenettelyt laaja-alaisissa tutkinto-ohjelmissa." Ohjauksen vertaisarvioinneista tehtyjä raportteja hyödynnetään myös koulutuksen ulkoisen arvioinnin (2016) aineistona. Lukuvuoden 2015-2016 aikana arvioitiin kaikki 25 yliopiston tutkinto-ohjelmaa.

Keskeiset havainnot ja palaute ohjauksen vertaisarvioinneista

Yliopistotason laadunhallinnan näkökulmasta vertaisarvioinneista menettelytapana sekä tutkinto-ohjelmien ohjauksen käytännöistä nostettiin esille seuraavia havaintoja.  

  • Kaikki tutkinto-ohjelmat arvioitiin ja toimenpiteet raportoitiin asianmukaisesti.
  • Itse arviointivierailut sujuivat hyvässä ja rakentavassa hengessä. Vahvuudet ja kehittämiskohteet vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain ja huomionarvoista on, ettei kaikissa ohjelmissa ollut lainkaan tarkistamista kaipaavia asioita.

Yliopistotasolla vahvuutena voi pitää

  1. henkilökunnan sitoutumista opiskelijoiden osaamisen ja asiantuntijuuden tukemiseen ja kehittämiseen,
  2. yhteisiä käytäntöjä tukevat ohjaussuunnitelmat sekä 
  3. sitoutuneita ja asiantuntevia vertaisarvioitsijoita.

Yliopistotasolla tarkistamista kaipaavia asioita ovat 

  1. dokumentoinnin kattavuus; haastatteluissa tuli esille hyviä toimintatapoja, joita ei ole kuvattu, 
  2. palautetiedon systemaattisen hyödyntämisen varmistaminen toiminnan kehittämisessä sekä
  3. raportointikäytäntöjen täsmentäminen muun muassa tarkistamista kaipaavien asioiden osalta.

Yhteisenä kehittämiskohteena on tasapainon löytäminen ohjauksen tasapuoliselle saatavuudelle ja tasapainoiselle jakautumiselle henkilökunnan kesken. Erityisen keskeistä tämä on hops-ohjauksessa, opintojen nivelvaiheissa sekä graduohjauksessa.

Yliopistotason yhteinen sekä tutkinto-ohjelmakohtainen palaute on toimitettiin tutkinto-ohjelmien käyttöön helmikuussa 2017. Yliopistolaisille on lisätietoja vertaisarvioinneista intrassa.